7 dôvodov,

prečo študovať na našej škole

 

Počuli ste už o  banskobystrickej „hotelke“? Pod týmto názvom nás mnohí poznajú v našom meste, ale i v širokom okolí. Sme SOŠ hotelových služieb a obchodu a ponúkame vzdelávanie v študijnýchučebných odboroch. O našej škole môžete nájsť informácie v tabuľkách, grafoch i v číslach, ale asi najviac sa dozviete od našich bývalých či súčasných žiakov.

 

A tu je i niekoľko ďalších dôvodov, prečo prísť študovať práve k nám.

 

Škola s dlhoročnou tradíciou

Dejiny školy sú úzko previazané s rozvojom Banskej Bystrice – od tzv. učňovskej školy (už v roku 1845) cez Stredné odborné učilište služieb až po jej dnešnú podobu. A preto sú mnohí  Banskobystričania našimi hrdými, úspešnými absolventmi a radi šíria dobré meno našej školy.

 Všetky naše odbory štúdia sú zamerané nielen na získavanie vedomostí, ale aj na osvojovanie si zručností a schopností, ktoré bezprostredne súvisia s poskytovaním služieb. Dôraz kladieme nielen na komunikatívnosť, ale aj na spoločenské správanie a vystupovanie na úrovni. Všetci naši žiaci sú vedení naplno si uvedomovať, že práca v službách nie je vôbec jednoduchá, pretože jej konečný výsledok do veľkej miery závisí od zákazníkov - ich momentálnej dispozície a nálady. Zároveň je veľmi dôležitá spolupráca na všetkých úrovniach - od manažmentu po jednotlivých pracovníkov - a preto našim žiakom vštepujeme, že každý pracovný tím je úspešný len do tej miery, akú dokáže dosiahnuť jeho „najslabší člen“.

Každý odbor má svoje špecifiká a žiak si musí naplno uvedomiť, čo mu najviac vyhovuje. Samozrejme, mnoho žiakov sa pri výbere strednej školy riadi radami rodičov, starých rodičov, kamarátov. Až neskôr zistí, že si možno nevybral správne. V tomto ohľade takisto ponúkame nadštandard. Neraz sa totiž stane, že naši žiaci počas štúdia zmenia odbor alebo úroveň štúdia (slabší žiaci prejdú do učebného odboru a tí, ktorým sa darí nadpriemerne v učňovke, prestúpia do študijného odboru). A nemusia pritom zmeniť školu, v ktorej si už stihli vytvoriť kamarátstva.

Aj z tohto dôvodu sa nedá jednoznačne určiť, ktorý odbor štúdia je najlepší. Nie sme predsa všetci rovnakí a každý máme iné potreby i danosti.

Môžeme však povedať, že v súčasnosti je najväčší záujem o študijný odbor hotelová akadémia, v ktorom otvárame každoročne až dve triedy žiakov.

 

Odborná prax

Ťažiskom úspechov našich žiakov je praktická príprava na pracoviskách odborného výcviku – okrem školských zariadení – Restaurant Belveder, jedáleň Okresného úradu Banská Bystrica, kaderníctvo Elegancia - spolupracujeme so zmluvnými zariadeniami a špičkovými reštauráciami – Hotel LUX, Bistro Smartfood, Hotel Národný dom, reštaurácia Angels, reštaurácia Barumka, reštaurácia Ancora, Bistro Davaj het. A aby toho nebolo málo, aj počas praktického vyučovania priamo v škole pravidelne varíme s uznávanými kuchármi zo známych reštaurácií.

 

Duálne vzdelávanie

Poskytujeme duálne vzdelávanie v odboroch kuchár, čašník, servírka, kaderník. Nespornými výhodami sú: bezplatné materiálne zabezpečenie počas celého štúdia, práca u odborníkov v najlepších prevádzkach v Banskej Bystrici, mesačné vreckové resp. plat za produktívnu prácu, isté zamestnanie po skončení štúdia. V súčasnosti spolupracujeme s prevádzkami: Hotel Galileo, s. r. o., Donovaly, Stodola Donovaly, s. r. o., Bernardov dvor, Banská Bystrica.

 

Štúdium jazykov

Samozrejmosťou je u nás štúdium svetových jazykov – angličtiny, nemčiny, francúzštiny. Cudzie jazyky v spojení s odbornosťou získanou pri štúdiu otvárajú našim žiakom dvere do celého sveta a uľahčujú ich uplatnenie v reálnom pracovnom živote.

 

Uplatnenie absolventov

Naši absolventi našli a nachádzajú pracovné uplatnenie v reštauráciách, bistrách, hoteloch, kaviarňach, kaderníctvach na Slovensku i v zahraničí. Niet snáď jedinej prevádzky tohto typu v Banskej Bystrici a jej okolí, kde by ste nestretli nášho súčasného či bývalého žiaka. Presviedčame sa o tom každodenne a sme na to hrdí! A máme aj veľa  tých, ktorí ponúkajú svoje umenie, schopnosti a vedomosti v zahraničí...

 

Aktivity a benefity školy

Každý školský rok je u nás naplnený aktivitami, ktoré prispievajú ku komplexnosti štúdia na SOŠ. Môžete absolvovať baristický, barmanský, someliérsky, carvingový a animátorský kurz, žiaci s dobrými študijnými výsledkami dokonca so zľavou!

Poskytujeme tiež prospechovo-sociálne štipendium a príspevky na pracovné oblečeniepomôcky. Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania u nás sú odborné exkurzie, ktorých je naozaj dosť.

To najlepšie však na koniec!

Najväčším benefitom podľa našich súčasných žiakov je možnosť absolvovať platené zahraničné stáže vo Francúzsku, Švajčiarsku, Taliansku a Nemecku. A v súčasnosti máme rozbehnuté projekty, ktoré umožňujú žiakom i učiteľom poznávať zahraničnú gastronómiu na odborných stážach výmenných pobytoch vo Fínsku, na Malte, v Chorvátsku, Taliansku a v Českej republike.

 

Atmosféra školy

Sme škola, ktorej základnými hodnotami sú: sloboda, zodpovednosť, spolupráca. Určite k nim však patria aj ľudskosťochota pomôcť. Učitelia aj majstri odbornej výchovy sa zaujímajú o svojich žiakov, pristupujú k nim individuálne, vládne u nás napriek všetkým povinnostiam rodinná atmosféra. To potvrdzujú aj naši absolventi, ktorí k nám priviedli svoje deti, i súčasní žiaci, ktorí sem priviedli svojich súrodencov.

A preto môžeme hrdo konštatovať, že sme sa stali školou „rodinného typu“.

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2020/2021

 

#strednaodbornaskola #dualnysystem.sk #mojdual.sk #remeslomazlatedno #kamnastrednu

#deviataci #banskabystrica #hotelovaakademia #kuchar #casnik #servirka #kadernik #kadernik-vizazista

#bystrickahotelka #banskobystrickahotelka #soshotelovabb.sk

#7dovodovprecostudovatnanasejskole