KADERNÍK - VIZÁŽISTA*                            *od šk. roku 2020/2021
6425 K
 

Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

z

z

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

z

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Pracovné uplatnenie absolventa:

z

z

z

 

 

Nadväzná odborná príprava:

denné štúdium absolventov základnej školy

4 roky

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

zdravotná spôsobilosť uchádzača,

preukázanie požadovaných vstupných vedomostí

maturitná skúška,

maturitné vysvedčenie,

výučný list

úplné stredné odborné vzdelanie

študijný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania kaderník - vizážista, ktorí sa uplatnia ako kvalifikovaní odborníci so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopní vykonávať odborné činnosti súvisiace s kozmetickými, kaderníckymi a manikérskymi službami;

samostatné podnikanie

po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o pomaturitné štúdium a o štúdium na vysokej škole

 
Všeobecná zložka vzdelávania v odbore vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu.
V jazykovej časti vzdelávania je príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu na ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vybrané diela slovenskej a svetovej literatúry.  Pripravuje žiakov na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku v cudzom jazyku.
V spoločenskovednej časti je vzdelávanie a príprava zameraná na vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti, dejiny slovenského národa a významné obdobia svetových dejín, na základné princípy etickej a náboženskej výchovy, dodržiavanie zásad spoločenského správania a spoločenského protokolu.
V prírodovednej časti je vzdelávanie zamerané na ovládanie učiva prírodovedných predmetov: matematiky, chémie, informatiky.
V časti odborných predmetov je vzdelávanie a príprava zameraná na oblasť ekonomiky a organizácie,  spoločenskej komunikácie, zdravovedy, kozmetických materiálov, kozmetiky, psychológie a ďalších odborných povinných a voliteľných predmetov učebného plánu. Počas štúdia získavajú žiaci vedomosti zo somatológie, hygieny, mikrobiológie a všeobecnej epidemiológie. Pripravuje žiakov na prácu  v  kaderníckych, kozmetických i manikérskych salónoch.
Praktická zložka prípravy sa uskutočňuje v 1. – 4. ročníku výučbou odborného predmetu odborný výcvik. Dôraz sa kladie na získané vedomosti, zručnosti a návyky v zdravovede, kozmetike i psychológii, v dodržiavaní hygienických zásad, BOZP a dodržiavanie predpisov.   
Na prijatie do študijného odboru 6425 K kaderník - vizážista prichádzajú do úvahy žiaci s dobrým zdravotným stavom. Nesmú trpieť poruchami pohybového systému, vážnym poškodením chrbtice, vážnym poškodením horných a dolných končatín. Nesmú mať chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy a nervové choroby, najmä ochorenia centrálneho nervstva, sprevádzané poruchami koordinácie a funkcie. Nesmú trpieť psychickými poruchami. Uchádzači majú mať dobrý sluch a zrak, s prípadnou korekciou skla, musia mať vyšetrenie na bacilonosičstvo v zmysle platných predpisov.
Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce.
Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov - zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému pre študijný odbor.
V priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba vytvoriť podľa platných predpisov podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Nácvik a precvičovanie činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým príslušným rezortným zoznamom, môžu žiaci vykonávať pri výučbe len v rozsahu určenom učebnými osnovami. Ak to vyžaduje charakter činnosti, určia učebné osnovy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce podmienky, za ktorých sa môže výučba žiakov uskutočňovať.
Pod základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:
dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi, používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, vykonávanie stanoveného dozoru.
Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žiakov na ich pracovisku. V prípade, že osoba poverená vedením praktického vyučovania neobsiahne zrakovo súčasne všetky pracovné miesta, je povinná žiakov sústavne kontrolovať.
Všetky pracovné miesta musí osoba poverená dozorom zrakovo obsiahnuť z takého miesta a vzdialenosti, aby mohla po predchádzajúcej inštruktáži bezprostredne zasiahnuť  v prípade porušenia bezpečnostných predpisov a pracovných pokynov pri ohrození zdravia.

 

 

 

 

ČAŠNÍK/SERVÍRKA
6444 K
 

Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

z

z

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

z

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Pracovné uplatnenie absolventa:

z

z

z

Nadväzná odborná príprava:

denné štúdium absolventov základnej školy

4 roky

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

zdravotná spôsobilosť uchádzača,

preukázanie požadovaných vstupných vedomostí

maturitná skúška,

maturitné vysvedčenie,

výučný list

úplné stredné odborné vzdelanie

študijný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania čašník, servírka, ktorí sa uplatnia v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania;

samostatné podnikanie

po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o pomaturitné štúdium a o štúdium na vysokej škole

 
Všeobecná zložka vzdelávania v odbore vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu.
V jazykovej časti vzdelávania je príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu na ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vybrané diela slovenskej a svetovej literatúry.  Pripravuje žiakov  na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku v cudzom jazyku.
V spoločenskovednej časti je vzdelávanie a príprava zameraná na vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti, dejiny slovenského národa a významné obdobia svetových dejín, na základné princípy etickej a náboženskej výchovy, dodržiavanie zásad spoločenského správania a spoločenského protokolu.
V prírodovednej časti je vzdelávanie zamerané na ovládanie učiva prírodovedných predmetov: matematiky, chémie, informatiky.
V časti odborných predmetov je vzdelávanie a príprava zameraná na oblasť ekonomiky,  spoločenskej komunikácie, potravín a výživy, technika obsluhy, technológie prípravy pokrmov, cestovný ruch a ďalšie odborné povinné a voliteľné predmety učebného plánu.  Pripravuje žiakov na prácu  v  malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach, kde prevláda strojová výroba so zavedenou mechanizáciou za použitia výpočtovej techniky.
Praktická zložka prípravy sa uskutočňuje v 1. – 4. ročníku výučbou odborného predmetu odborný výcvik. Dôraz sa kladie na získané vedomosti, zručnosti a návyky v technike obsluhy, príprave jedál a nápojov, dodržiavaní hygienických zásad, BOZP a dodržiavanie predpisov.   
Na prijatie do študijného odboru 6444 K čašník, servírka prichádzajú do úvahy žiaci s dobrým zdravotným stavom. Nesmú trpieť poruchami pohybového systému,  vážnym poškodením chrbtice, vážnym poškodením horných a dolných končatín. Nesmú mať chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy a nervové choroby, najmä ochorenia centrálneho nervstva, sprevádzané poruchami koordinácie a funkcie. Nesmú trpieť psychickými poruchami. Uchádzači majú mať dobrý sluch a zrak, s prípadnou korekciou skla, musia mať vyšetrenie na bacilonosičstvo v zmysle platných predpisov.
Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce.
Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov - zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému pre študijný odbor.
V priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba vytvoriť podľa platných predpisov podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Nácvik a precvičovanie činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým príslušným rezortným zoznamom, môžu žiaci vykonávať pri výučbe len v rozsahu určenom učebnými osnovami. Ak to vyžaduje charakter činnosti, určia učebné osnovy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce podmienky, za ktorých sa môže výučba žiakov uskutočňovať.
 Pod základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:
dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi, používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,
vykonávanie stanoveného dozoru.
 Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žiakov na ich pracovisku. V prípade, že osoba poverená vedením praktického vyučovania neobsiahne zrakovo súčasne všetky pracovné miesta, je povinná žiakov sústavne kontrolovať.
Všetky pracovné miesta musí osoba poverená dozorom zrakovo obsiahnuť z takého miesta a vzdialenosti, aby mohla po predchádzajúcej inštruktáži bezprostredne zasiahnuť  v prípade porušenia bezpečnostných predpisov a pracovných pokynov pri ohrození zdravia.
 
 
KUCHÁR
6445 K
 

Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

z

z

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

z

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Pracovné uplatnenie absolventa:

z

z

z

Nadväzná odborná príprava:

denné štúdium absolventov základnej školy

4 roky

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

zdravotná spôsobilosť uchádzača,

preukázanie požadovaných vstupných vedomostí

maturitná skúška,

maturitné vysvedčenie,

výučný list

úplné stredné odborné vzdelanie

študijný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania kuchár, ktorí sa uplatnia v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania;

samostatné podnikanie

po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o pomaturitné štúdium a o štúdium na vysokej škole

 

Všeobecná zložka vzdelávania v odbore vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu.
V jazykovej časti vzdelávania je príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu na ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vybrané diela slovenskej a svetovej literatúry.  Pripravuje žiakov  na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku v cudzom jazyku.
V spoločenskovednej časti je vzdelávanie a príprava zameraná na vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti, dejiny slovenského národa a významné obdobia svetových dejín, na základné princípy etickej a náboženskej výchovy, dodržiavanie zásad spoločenského správania a spoločenského protokolu.
V prírodovednej časti je vzdelávanie zamerané na ovládanie učiva prírodovedných predmetov: matematiky, chémie, informatiky.
V časti odborných predmetov je vzdelávanie a príprava zameraná na oblasť ekonomiky,  spoločenskej komunikácie, potravín a výživy, stolovania, technológie prípravy pokrmov, cestovný ruch a ďalšie odborné povinné a voliteľné predmety učebného plánu.  Pripravuje žiakov na prácu  v  malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach, kde prevláda strojová výroba so zavedenou mechanizáciou za použitia výpočtovej techniky.
Praktická zložka prípravy sa uskutočňuje v 1. – 4. ročníku výučbou odborného predmetu odborný výcvik. Dôraz sa kladie na získané vedomosti, zručnosti a návyky v príprave jedál, stolovaní,   dodržiavaní hygienických zásad, BOZP a dodržiavanie predpisov.   
Na prijatie do študijného  odboru 6445 K kuchár prichádzajú do úvahy žiaci s dobrým zdravotným  stavom. Nesmú trpieť poruchami pohybového systému, vážnym poškodením chrbtice, vážnym poškodením horných a dolných končatín. Nesmú mať chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy a nervové choroby, najmä ochorenia centrálneho nervstva, sprevádzané poruchami koordinácie a funkcie. Nesmú trpieť psychickými poruchami. Uchádzači majú mať dobrý sluch a zrak, s prípadnou korekciou skla, musia mať vyšetrenie na bacilonosičstvo v zmysle platných predpisov.
Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce.
Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov - zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému pre študijný odbor.