ČAŠNÍK,SERVÍRKA
6444 H
 

Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

z

z

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

z

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Pracovné uplatnenie absolventa:

z

z

z

Nadväzná odborná príprava:

denné štúdium absolventov základnej školy

3 roky

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

zdravotná spôsobilosť uchádzača,

preukázanie požadovaných vstupných vedomostí

záverečná skúška,

vysvedčenie o záverečnej skúške,

výučný list

stredné odborné vzdelanie podľa ISCED 3 C

učebný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania čašník, servírka, ktorí sa uplatnia ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania

po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore pre absolventov 3-ročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu v SOŠ a získať úplné stredné odborné vzdelanie

 
Učebný odbor 6444 H čašník, servírka pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri obsluhe v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania.
Všeobecná zložka vzdelávania v odbore vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu.
V jazykovej časti vzdelávania je príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu na ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku v cudzom jazyku.
V spoločenskovednej časti je vzdelávanie a príprava zameraná na vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti, na základné princípy etickej a náboženskej výchovy, dodržiavanie zásad spoločenského správania a spoločenského protokolu.
V prírodovednej časti je vzdelávanie zamerané na ovládanie základného učiva prírodovedných predmetov: matematiky, chémie, informatiky.
Uvedený učebný odbor vychádza zo skladby odborných povinných a voliteľných predmetov učebného plánu.
V časti odborných predmetov je vzdelávanie a príprava zameraná na oblasť ekonomiky,  spoločenskej komunikácie, potravín a výživy, stolovania, technológie prípravy pokrmov, a hospodárske výpočty.  Pripravuje absolventa na prácu  v  malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach, kde prevláda strojová výroba so zavedenou mechanizáciou za použitia výpočtovej techniky. Praktická zložka prípravy sa uskutočňuje v 1. – 3. ročníku výučbou odborného predmetu odborný výcvik. Dôraz sa kladie na získané vedomosti, zručnosti a návyky v stolovaní, príprave jedál,  dodržiavaní hygienických zásad a predpisov.   
Na prijatie do učebného  odboru 6444 H čašník, servírka prichádzajú do úvahy žiaci s dobrým zdravotným stavom, bez vážnejších chýb reči. Nesmú trpieť poruchami pohybového systému,  vážnym poškodením chrbtice, vážnym poškodením horných a dolných končatín. Nesmú mať chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy a nervové choroby, najmä ochorenia centrálneho nervstva, sprevádzané poruchami koordinácie a funkcie. Nesmú trpieť psychickými poruchami. Uchádzači majú mať dobrý sluch a zrak, s prípadnou korekciou skla, musia mať vyšetrenie na bacilonosičstvo v zmysle platných predpisov. 
Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce.
Nácvik a precvičovanie činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým príslušným rezortným zoznamom, môžu žiaci vykonávať pri výučbe len v rozsahu určenom učebnými osnovami. Ak to vyžaduje charakter činnosti, určia učebné osnovy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce podmienky, za ktorých sa môže výučba žiakov uskutočňovať.
 
 
 
KUCHÁR
6445 H
 

Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

z

z

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

z

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Pracovné uplatnenie absolventa:

z

z

Nadväzná odborná príprava:

denné štúdium absolventov základnej školy

3 roky

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

zdravotná spôsobilosť uchádzača,

preukázanie požadovaných vstupných vedomostí

záverečná skúška,

vysvedčenie o záverečnej skúške,

výučný list

stredné odborné vzdelanie podľa ISCED 3 C

učebný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania kuchár, ktorí sa uplatnia ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania

po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore pre absolventov 3-ročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu v SOŠ a získať úplné stredné odborné vzdelanie

 
Učebný odbor 6445 H kuchár pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave jedál v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania.
Všeobecná zložka vzdelávania v odbore vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu.
V jazykovej časti vzdelávania je príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu na ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku v cudzom jazyku.
V spoločenskovednej časti je vzdelávanie a príprava zameraná na vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti, na základné princípy etickej a náboženskej výchovy, dodržiavanie zásad spoločenského správania a spoločenského protokolu.
V prírodovednej časti je vzdelávanie zamerané na ovládanie základného učiva prírodovedných predmetov: matematiky, chémie, informatiky.
Uvedený učebný odbor vychádza zo skladby odborných povinných a voliteľných predmetov učebného plánu.
V časti odborných predmetov je vzdelávanie a príprava zameraná na oblasť ekonomiky,  spoločenskej komunikácie, potravín a výživy, technológie prípravy pokrmov, stolovania  a hospodárske výpočty.  Pripravuje absolventa na prácu  v  malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach, kde prevláda strojová výroba so zavedenou mechanizáciou za použitia výpočtovej techniky. Praktická zložka prípravy sa uskutočňuje v 1. – 3.ročníku výučbou odborného predmetu odborný výcvik. Dôraz sa kladie na získané vedomosti, zručnosti a návyky v príprave jedál, stolovaní, dodržiavaní hygienických zásad a predpisov.
Na prijatie do učebného  odboru 6445 H kuchár prichádzajú do úvahy žiaci s dobrým zdravotným  stavom, bez vážnejších chýb reči. Nesmú trpieť poruchami pohybového systému,  vážnym poškodením chrbtice, vážnym poškodením horných a dolných končatín. Nesmú mať chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy a nervové choroby, najmä ochorenia centrálneho nervstva, sprevádzané poruchami koordinácie a funkcie. Nesmú trpieť psychickými poruchami. Uchádzači majú mať dobrý sluch a zrak, s prípadnou korekciou skla, musia mať vyšetrenie na bacilonosičstvo v zmysle platných predpisov.
 
 
 
KADERNÍK
6456 H
 

Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

z

z

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

z

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Pracovné uplatnenie absolventa:

z

z

Nadväzná odborná príprava:

denné štúdium absolventov základnej školy

3 roky

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

zdravotná spôsobilosť uchádzača,

preukázanie požadovaných vstupných vedomostí

záverečná skúška,

vysvedčenie o záverečnej skúške,

výučný list

stredné odborné vzdelanie podľa ISCED 3 C

v službách ako zamestnanci holičstva, kaderníctva, kaderníckeho salónu, v malých a stredných firmách;

samostatné podnikanie (živnosť)

po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore pre absolventov 3-ročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu v SOŠ a získať úplné stredné odborné vzdelanie

 
Uvedený učebný odbor vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov. V jazykovej časti je vzdelanie zamerané na dobrú znalosť pravidiel spisovného slovenského jazyka, kultivovaného prejavu, verbálnej a neverbálnej komunikácie. Vo zvolenom cudzom jazyku na komunikáciu v bežnom odbornom styku so zákazníkom a na ovládanie pravidiel spoločenského správania sa v osobnom a pracovnom styku. V spoločensko-vednej časti je vzdelávanie zamerané na získanie vedomia o vývoji ľudskej spoločnosti, o podstate právneho štátu, o pravidlách a zásadách slušného správania a morálky, základov  filozofie, čo pomáha dotvárať všeobecné vzdelanie absolventa. V prírodovednej časti je vzdelanie zamerané na ovládanie učiva stredoškolskej matematiky, informatiky, chémie potrebného pre odborné predmety.
 
Pre prijímanie  do učebného odboru z hľadiska zdravotného stavu uchádzačom prekážajú:
-    poruchy funkcie pohybového systému,/ploché nohy a postihnutie chrbtice/,
-    choroby dýchacích ciest,
-    kožné choroby a alergie,
-    závažné ochorenia centrálnej nervovej sústavy,
-    ochorenia srdca,
-    bacilonosičstvo,
-    zraková a sluchová ostrosť,
-    myopia.
 
Do učebného odboru je možné prijať len uchádzačov, ktorých zdravotnú spôsobilosť pre uvedený odbor posúdil a na prihláške potvrdil  dorastový lekár, prípadne odborný detský lekár.
Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana a hygiena práce.