ROČNÍKOVÝ PROJEKT (HOTELOVÁ AKADÉMIA)
 
1. ROČNÍK - ZADANIE
 

1.       Projekt zamerať na gastronomickú prevádzku:  REŠTAURÁCIA (otvorený systém stravovania)

2.       Prepojené predmety: Technika obsluhy, Technológia prípravy pokrov, Matematika, Informatika

3.       Žiaci môžu pracovať v skupinách (2 – 3 žiaci)

 

Úlohy pre splnenie podmienok úspešného projektu:

 

PREDMETY: Technika obsluhy, Technika prípravy pokrmov

Pre gastronomickú prevádzku: REŠTAURACIU vypracujte:

1.       Graficky, formou pôdorysu - navrhnite veľkosť miestnosti, počet stolov, počet miest              pri každom stole. Pri priestorovom usporiadaní treba brať do úvahy ohľad na obslužný priestor pri stole. Formou tabuľky navrhnite vhodné vybavenie miestnosti nábytkom aj         vo finančnom vyjadrení.

2.       Formou tabuľky navrhnite základný inventár prevádzky a počet potrebných kusov inventáru  a finančné vyjadrenie.

3.       Graficky navrhnite kuvert.

4.       Navrhnite zoznam ponúkaných nápojov a jedál pre vo forme JEDÁLNEHO  A NÁPOJOVÉHO LÍSTKA. Pri zostavení jedálneho a nápojového lístka zohľadnite gastronomické poradie jedál a povinné náležitosti.

 

 

PREDMET: Matematika (Výpočty plôch a financie)

1.       Vyberte  v nejakom obchode podlahu pre danú prevádzku (dlažba, plávajúca podlaha, linoleum, PVC, vinylové podlahy, atď.), vyrátajte  koľko jej potrebujeme (rátajte s 10% odpadom), nezabudnite na lepidlo a obvodové lišty.

2.        Navrhnite  pult (barový, pult pre kasu, obslužný pult) tvaru kvádra, vypočítajte množstvo materiálu (obsah).

3.       Vypočítajte  obsah plochy pre rozloženie stolov a stoličiek tak, aby hosť  mal priestor           pre sedenie a aby ho bolo možné obslúžiť.

 

 

PREDMET:  Informatika

1.       Vytvorte prezentáciu v programe MS PowerPoint.

2.       Každý člen skupiny  obhajuje tú časť, na ktorej pracoval.

 

Termín zadania projektu: máj 2018