ROČNÍKOVÝ PROJEKT (HOTELOVÁ AKADÉMIA)
 
4. ROČNÍK - ZADANIE
 

Náležitosti titulnej strany

1. v záhlaví – logo a názov školy

2. v strede strany – názov práce

3. v päte – šk. rok, meno konzultanta, meno zhotoviteľa práce

 

Obsah práce

- bude umiestnený za titulnou stranou, bude obsahovať názvy kapitol a čísla strán (napr.)

1. Vzor pracovnej zmluvy

2. Opis pracovnej činnosti

 

! Práca musí byť odovzdaná v stanovenom termíne, musí mať predpísaný obsah a náležitosti. Práca musí byť zviazaná v hrebeňovej forme alebo v zásuvnej lište !

 

Úloha 1:

a) vypracovať spoločenskú zmluvu pre podnik s konkrétnou právnou formou,

b) vypracovať návrh na zápis do obchodného registra,

c) vypracovať výpis z obchodného registra,

 

termín: 1. polrok

 

 

 

Úlohy 2:

a) vypracovať vzor pracovnej zmluvy pre pozíciu manažéra, kuchára, čašníka/servírku (stačí 1 pracovnú zmluvu, vybrať si môžete pracovnú pozíciu);

b) vypracovať popis pracovnej činnosti pre skupinu zamestnancov s rovnakou pracovnou pozíciou, (kuchár, čašník, manažér – odbytový, výrobný);

c) vypracovať BOZP , aplikované na gastronomickú prevádzku;

d) vypracovať organizačný poriadok  (stručný);

e) vypracovať pokyn pre zamestnancov k dodržiavaniu hygienických zásad;

f) vypracovať kalkulačné listy jedál (predjedlo, polievka, hladné jedlo, dezert – všetky druhy jedál;

g) vypracovať jedálny lístok a slávnostné menu – vzor (musia mať všetky povinné náležitosti, hodnotí sa aj grafická úprava!).

 

termín: 2. polrok

 

 

Požiadavky:

Úlohu č. 1 -  v elektronickej podobe odovzdať na hodnotenie do 30.9.20xx a prezentovať v stanovenom termíne.

Úloha č. 2 – v tlačenej podobe odovzdávať priebežne, podľa požiadaviek a termínov vyučujúceho.

 

Hodnotenie odovzdanie ročníkovej práce a požiadaviek jednotlivých úloh je nevyhnutné pre splnenie podmienok klasifikáciu z predmetu Odborná prax a postup do vyššieho ročníka.

 
 
TITULNÁ STRANA PROJEKTU